48365-365.comlogo

校企融合资源共享

优势互补互惠共赢

合作发展

入会申请

48365-365.com

入会申请表

                      会员编号:

单位信息

单位名称

 

单位性质

 

通信地址

 

邮编

 

电话

 

传真

 

网址

 

单位负责人信息

姓名

 

性别

 

出生年月

 

职务

 

电话

 

QQ

 

手机

 

邮箱

 

单位联系人信息

姓名

 

性别

 

出生年月

 

职务

 

电话

 

QQ

 

手机

 

邮箱

 

单位简介

 

单位申请

意见

我单位承认48365-365.com章程、履行章程规定义务,现申请加入48365-365.com。

 

签名:                      盖章

 

         

联合会审批 意见

 

 

 

签名:                     盖章

 

            

 

申请表下载:48365-365.com入会申请表.doc